Công Ty TNHH TM - DV Phước Thịnh - Tỉnh Quảng Bình